1. From Shin-Fuji IC (Shin-Tomei Expressway)
Route to Fujinomiya Branch Office

2. From Fuji IC (Tomei Expressway)
Route to Fujinomiya Branch Office

3. From JR Fujinomiya Station (JR Minobu Line)
Route to Fujinomiya Branch Office

Close